Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Seliv B.V. h.o.d.n. Servadvies

Besloten vennootschap met gewone structuur Seliv B.V. h.o.d.n. Servadvies (hierna: Servadvies) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51291231 en is gevestigd aan Heelkruid 37 (3824NR) te Amersfoort.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Servadvies.

3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. (Digitale) Diensten: de Diensten die Servadvies aanbiedt zijn interim projectmanagement, verandermanagement, teamleiding, leiderschapscoaching en het geven van seminars en webinars.

6. Digitale Producten: De Producten die door Servadvies worden aangeboden zijn een (online) leiderschapsprogramma en andere online programma’s alsmede e-books.

7. Servadvies: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

8. Opdrachtgever: de Consument die en/of het Bedrijf dat Servadvies heeft aangesteld, projecten aan Servadvies heeft verleend voor Diensten die door Servadvies worden uitgevoerd, of waaraan Servadvies een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

9. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Servadvies, alsmede voorstellen van Servadvies voor Diensten die door Servadvies aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Servadvies waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Servadvies, elke Overeenkomst tussen Servadvies en Opdrachtgever en op elke Dienst en/of elk Product die door Servadvies wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Servadvies aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. De algemene voorwaarden zijn in ieder geval in te zien op de website van Servadvies.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Servadvies is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Servadvies niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Servadvies gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Servadvies is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd, dan wel Opdrachtgever het verschuldigde bedrag voldoet. Niettemin heeft Servadvies het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Servadvies gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden (Digitale) Diensten en/of Digitale Producten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Servadvies zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Servadvies heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Servadvies te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.Servadvies heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

2. De Overeenkomst inzake Digitale Producten komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Servadvies heeft aanvaard door het betreffende Digitale Dienst via de aangewezen betaaldienst te betalen waarop Opdrachtgever direct toegang zal krijgen tot de Digitale Producten.

3. Servadvies is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Elke Overeenkomst die met Servadvies wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Servadvies wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Servadvies is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Servadvies met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

7. In geval van het Digitale Producten en/of webinar heeft Opdrachtgever geen recht op herroeping in geval van de aanschaf van Digitale Producten/Diensten zoals de aanschaf van het leiderschapsprogramma, e-books en/of webinar, indien Opdrachtgever hier uitdrukkelijk van afziet. Opdrachtgever verkrijgt direct toegang tot de Digitale Diensten via de overeengekomen wijze.

8. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Servadvies van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als Servadvies kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Servadvies ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.

5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Servadvies tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Servadvies is hierbij leidend.

6. Zowel Opdrachtgever als Servadvies kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Servadvies nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

1. Servadvies zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Servadvies staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan Servadvies de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Servadvies aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Servadvies heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Servadvies niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Servadvies, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Servadvies is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Servadvies Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Servadvies aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Servadvies of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Servadvies recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8. Servadvies is gerechtigd die werkzaamheden c.q. (rechts)handelingen te weigeren c.q. niet uit te voeren die naar zijn uitsluitend oordeel niet binnen de reikwijdte van de Overeenkomst vallen, zonder daarbij tekort te schieten in de nakoming van de Overeenkomst.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Servadvies verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Servadvies niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Servadvies is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Servadvies verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Servadvies voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Servadvies kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Servadvies gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Servadvies.

4. Opdrachtgever stelt zich op als een betrouwbare partner door afspraken op tijd en volledig na te komen, inclusief het betalen van de facturen.

5. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat Servadvies toegang heeft tot alle benodigde voorzieningen, een werkruimte, materialen, medewerking van de medewerkers van Opdrachtgever en meer die Servadvies redelijkerwijs nodig heeft voor de uitvoering van zijn Diensten.

6. Elke aan Servadvies gegeven opdracht houdt tevens de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze hulppersonen mede namens Opdrachtgever te aanvaarden. Servadvies zal bij de selectie en het inschakelen van deze derden zoveel mogelijk vooraf overleggen met Opdrachtgever en daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten. Servadvies is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en/of onrechtmatige handelingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van Servadvies.

Artikel 8 – Adviezen

1. Servadvies kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Servadvies de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door Servadvies verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als een bindend advies. Ook indien Servadvies Opdrachtgever bijstaat bij onderhandelingen is dit advies nimmer juridisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als juridisch en/of fiscaal advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist (jurist/fiscalist) te overleggen.

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Servadvies verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Servadvies wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Servadvies gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Servadvies kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 

5. Opdrachtgever zal Servadvies schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 – Projectmanagement

1. Uitvoering van (project)werkzaamheden, worden te allen tijde verricht door derden waar Opdrachtgever zelf en rechtstreeks een overeenkomst mee heeft gesloten. Servadvies is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van deze overeenkomst door de betreffende derde.

2. Servadvies kan slechts adviseren en het project managen, maar is nimmer betrokken bij de feitelijke uitvoering door deze derden.

3. Indien en voor zover er door derden zaken worden geleverd, geschiedt zulks uitsluitend onder de reikwijdte van de overeenkomst tussen deze derde en Opdrachtgever, conform de voorwaarden van deze derde. Indien en voor zover daarbij enige garantie is verstrekt, is deze garantie slechts jegens deze derde afdwingbaar. Reclamaties dienen rechtstreeks bij de derde ingediend worden tenzij tussen alle betrokken partijen overeenstemming is bereikt dat Servadvies namens Opdrachtgever bevoegd is om reclamaties in te dienen.

Artikel 10 – Coaching, Training, seminar of webinar

1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Servadvies coaching verzorgen voor Opdrachtgever en diens medewerkers. Indien hierna over coaching wordt gesproken, wordt hier tevens een training en/of seminar/webinar onder verstaan.

2. De coachingsessie vindt online plaats en/of op locatie van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locatie van Servadvies. Indien de coachingsessie plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een coachingsessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Servadvies is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de coachingsessie.

3. De webinar vindt online plaats via Teams, Zooms en/of LinkedIn.

4. De inhoud van de door Servadvies aangeboden coachingsessie en/of webinar en de gedurende de coachingsessie en/of webinar verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Servadvies de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachingsessie en/of webinar wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever  (tenzij de coaching hoort bij de online programma’s waarbij de thema’s gevolgd dienen te worden) alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).

5. Opdrachtgever zal Servadvies schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coachingsessie en/of webinar alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

6. Servadvies is gerechtigd de coachingsessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn of sprake is van overmacht. Het staat uitsluitend ter oordeel van Servadvies om de coachingsessie te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan coachingsessie. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Servadvies gerechtigd de coachingsessie in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Opdrachtgever worden overlegd.

Artikel 11 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Servadvies is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Servadvies, Servadvies een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 12 – Digitale Producten (online leiderschapsprogramma en andere programma’s alsmede e-books)

1. Indien Opdrachtgever Digitale Producten heeft aangeschaft, krijgt Opdrachtgever toegang tot het Product via een online portaal van een derde. Opdrachtgever dient, alvorens er toegang wordt gegeven tot dit online portal akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden van deze derde. Servadvies verleent aan Opdrachtgever een niet-exclusief en beperkt gebruiksrecht met betrekking tot de Digitale Producten.

2. Opdrachtgever mag de online leeromgeving slechts gebruiken voor zijn eigen activiteiten. Daarmee is het gebruiksrecht niet overdraagbaar en is het Opdrachtgever niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

3. Opdrachtgever heeft slechts toegang tot de online modules indien voldaan is aan de betalingsvoorwaarden. Na betaling van het programma, ontvangt Opdrachtgever een toegangslink naar de pagina waar het programma op gehost wordt waarna Opdrachtgever toegang zal krijgen tot de het programma die gekocht is. Opdrachtgever dient vervolgens een Account aan te maken en kan door in te loggen op het Account toegang krijgen tot het programma.

4. In geval van technische problemen dient Opdrachtgever Servadvies hiervan schriftelijk per e-mail te informeren. Servadvies zal de nodige maatregelen treffen om de toegang tot de dienst te herstellen. Indien Opdrachtgever een periode geen gebruik kan maken van de toegang tot de dienst zal de toegang tot de dienst, op verzoek van Opdrachtgever, verlengd worden met de periode waarin gebruik van de dienst wegens technische problemen niet mogelijk was. Een dergelijk verzoek dient per e-mail te geschieden en zal pas worden toegewezen indien de technische problemen voor rekening en risico van Servadvies komen.

5.Indien Opdrachtgever heeft betaald voor de toegang, maar hier geen gebruik van maakt zal Servadvies de reeds betaalde gelden niet restitueren. De toegang tot de e-learning vervalt na maximaal 12 maanden. Indien Opdrachtgever desbetreffende termijn wil verlegen, dient Opdrachtgever dit aan Servadvies te melden waarna overleg plaatsvindt.

Artikel 13 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. Servadvies voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. Indien een uurtarief is overeengekomen worden de kosten van de werkzaamheden achteraf berekend aan de hand van de door Servadvies opgestelde urenregistratie (nacalculatie).

3. De Digitale Producten worden aangeboden conform een vast tarief. Betaling dient vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven betaaldienst. Opdrachtgever dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Servadvies.

4. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten in het buitenland worden aan Opdrachtgever doorberekend.

5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Servadvies ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

8. Servadvies is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Servadvies.

10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van uiterlijk 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Servadvies zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Servadvies meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging   

1. Servadvies gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Servadvies de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Servadvies verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Servadvies tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Servadvies op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

1. Servadvies heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Servadvies gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. Servadvies is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Servadvies is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Servadvies te vergoeden voor elk financieel verlies dat Servadvies lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 17 – Overmacht

1. Servadvies is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Servadvies wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Servadvies, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Servadvies zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Servadvies of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Servadvies buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Servadvies is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 18 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Servadvies alleen geacht te bestaan indien Servadvies dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Servadvies, is Servadvies uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Servadvies binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Servadvies deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Servadvies in staat is om adequaat te reageren. 

3. Indien het verrichten van Diensten door Servadvies leidt tot aansprakelijkheid van Servadvies, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd tot een maximum van €25.000,- doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Servadvies. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering maximaal per aanspraak per jaar wordt uitgekeerd.

4. Servadvies sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Servadvies is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart Servadvies voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Servadvies geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Servadvies.

6. Enige door Servadvies opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Servadvies.

7. De inhoud van het opgeleverde advies van Servadvies is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Servadvies opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Servadvies. Servadvies is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Servadvies nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Servadvies haar eigen advies.

9. Servadvies staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Servadvies verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

10. Het succesvol afronden van het programma en/of training door Opdrachtgever wordt niet gegarandeerd. Opdrachtgever is altijd zelf verantwoordelijk voor het met succes afronden van het programma en/of de training. Op Servadvies rust een inspanningsverbintenis om Opdrachtgever naar beste kunnen te begeleiden binnen het kader van de Overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet met succes afronden van het programma en/of de training is uitgesloten, gevolgschade daar nadrukkelijk onder begrepen. Een en ander behoudens de situatie waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Servadvies. Het resultaat en/of effect kan bij iedere opdrachtgever verschillen gelet op verschillende factoren.

11. Servadvies is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

12. Servadvies is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

13. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Servadvies vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Servadvies binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Servadvies.

Artikel 19 – Geheimhouding

1. Servadvies en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Servadvies bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Servadvies is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Servadvies opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze, methoden, concepten, modellen en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Servadvies steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Servadvies op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Servadvies zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Servadvies niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Servadvies aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Servadvies vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Servadvies vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Servadvies is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Servadvies en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 20 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Servadvies waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, tekeningen, methodes, modellen, e-books, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Servadvies en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Servadvies worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Servadvies gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Servadvies rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Servadvies. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Servadvies opgeleverde zaken, dient Servadvies expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Servadvies rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

6. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Servadvies, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 50.000,- euro (zegge: vijftigduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van Servadvies onverlet om een (aanvullende) schadevergoeding.

Artikel 21 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Servadvies verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Servadvies zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart Servadvies van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Servadvies voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van Opdrachtgeveren van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart Servadvies voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Servadvies verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 22 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Servadvies of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via serva@servadvies.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Servadvies de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Servadvies zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 23 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Servadvies en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Servadvies heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Servadvies en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland (locatie Amersfoort) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Amersfoort, 12 april 2022